For corporate info click here

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2021

pressmeddelande 2020-09-09 09:00

Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i JM AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses per den 31 juli 2020 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

· OBOS BBL: Daniel Kjørberg Siraj
· AMF Försäkring & Fonder: Anders Oscarsson
· Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Johannes Wingborg
· Swedbank Robur Fonder: Marianne Nilsson
· Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar per den 31 juli 2020 tillsammans cirka 34,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Anders Oscarsson har valts till Valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

· ordförande på stämman
· antalet styrelseledamöter
· styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
· arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
· revisorer och deras arvoden samt,
· i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas onsdagen den 24 mars 2021 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen:
JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast fredagen den 18 december 2020.

För ytterligare information kontakta:

Anders Oscarsson, Valberedningens ordförande, AMF Försäkring & Fonder, 08-696 33 55
Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder