For corporate info click here

Förändrat utdelningsförslag för 2019

pressmeddelande 2020-03-23 08:40

Beroende på den osäkerhet som covid-19 har förorsakat föreslår styrelsen för JM AB  en förändrad utdelning för 2019. Styrelsen i JM AB föreslår stämman den 26 mars en utdelning om 6,25 kr samtidigt som intentionen om en total utdelning under 2020 om 12,50 kr kvarstår.

Förutsatt att omvärlden har stabiliserats och visibiliteten framåt för bostadsmarknaden har förbättrats i rimlig omfattning är ambitionen att kalla till extra bolagsstämma senare under 2020 för att föreslå beslut om ytterligare utdelning.
Hittills under första kvartalet 2020 har JMs affär utvecklats stabilt såväl försäljnings- som produktionsmässigt vilket också innebär god likviditet och fortsatt finansiell styrka för JM-koncernen. Situationen med covid-19 motiverar i nuläget inga andra operationella åtgärder än vad som ligger inom ramen för den normala dimensioneringen utifrån JMs affärsmodell. Finansieringen av nya produktionsstarter sker också under normala omständigheter och villkor. Liksom för många andra bolag föreligger risker bemanningsmässigt och i underleverantörskedjan som dock inte har blivit utsatt för väsentliga störningar hittills. 
Under en period, vars varaktighet ingen kan överblicka, förväntar vi en minskning i efterfrågan samtidigt som boknings- och försäljningsandelen i den pågående produktionen i nuläget är på en god nivå. JMs strategi för att överbrygga den akuta covid-19-perioden är att värna fortsatt goda kassaflöden och produktionskapaciteten till dess att marknadssituationen har förbättrats.
För ytterligare information kontakta:

Johan Skoglund, koncernchef och VD, 08-782 00 00
Claes Magnus Åkesson, CFO, 08- 782 89 71
  
Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-03-23 kl. 08:40 CET.
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder