For corporate info click here

Årsstämma i JM AB

pressmeddelande 2020-03-26 18:40

Vid årsstämman i JM AB den 26 mars 2020 antog stämman styrelsens och valberedningens samtliga förslag.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade om utdelning av 6,25 kr per aktie. Beslutad avstämningsdag för utdelning är måndagen den 30 mars 2020. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 april 2020. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Styrelseledamöter och arvoden
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande och omval av ledamöterna Kaj-Gustaf Bergh, Kerstin Gillsbro, Olav Line, Eva Nygren, Thomas Thuresson och Annica Ånäs samt nyval av Camilla Krogh.

För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå oförändrat arvode med 840 000 kr och till ledamot ska oförändrat arvode utgå med 335 000 kr.

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten ska till ledamot utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 125 000 kr.

Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr.

Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.

Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.

Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr.

Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

 

Arvodesförslaget avseende åtta arvoderade ledamöter uppgår till totalt 3 945 000 kr, inklusive ersättning för arbetet i utskotten.

 

Val av revisorer
Årsstämman beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2021.
Riktlinjer för ersättning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Konvertibelprogram
Årsstämman beslutade att JM skall uppta ett konvertibelt företagslån om nominellt högst              230 000 000 kronor genom emission av högst 645 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige. Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel skall kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholm AB:s officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 27 mars 2020 t o m den 9 april 2020. Konvertering kan ske  fr o m den 1 juni 2023 t o m 24 april 2024 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 645 000 kronor, genom utgivande av högst 645 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,92 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM.
Konvertiblerna skall löpa från den 28 maj 2020 och förfalla till betalning den 27 maj 2024 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan är årlig och baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet.
Årsstämman beslutade om villkoren för konvertibelprogrammet i övrigt i enlighet med styrelsens förslag.

 

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra 1 §, 8 § 3 st och 11 § i bolagsordningen i enlighet med följande.

Nuvarande lydelse                                                           Föreslagen lydelse

1 § FirmaBolagets firma är 1 § FirmaFöretagsnamnBolagets firma företagsnamn
JM AB. Bolaget är publikt är JM AB. Bolaget är publikt (publ).
(publ).
8 § KallelseKallelse till 8 § KallelseKallelse till årsstämma samt
årsstämma samt kallelse till kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om
extra bolagsstämma, där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas,
fråga om ändring av skall utfärdas tidigast sex veckor och senast
bolagsordningen kommer att fyra veckor före stämman. Kallelse till annan
behandlas, skall utfärdas extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex
tidigast sex veckor och veckor och senast tre veckor före
senast fyra veckor före stämman.Kallelse skall ske genom annonsering i
stämman. Kallelse till annan Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
extra bolagsstämma skall webbplats. Att kallelse skett på detta sätt
utfärdas tidigast sex veckor skall annonseras i Svenska Dagbladet eller, för
och senast tre veckor före det fall att Svenska Dagbladet inte är en
stämman.Kallelse skall ske rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter eller,
genom annonsering i Post- för det fall att varken Svenska Dagbladet eller
och Inrikes Tidningar och på Dagens Nyheter är rikstäckande dagstidningar,
bolagets webbplats. Att Dagens Industri. För att få deltaga i
kallelse skett på detta sätt bolagsstämman skall aktieägare dels vara
skall annonseras i Svenska upptagen i en sådan utskrift eller annan
Dagbladet eller, för det framställning av aktieboken som avser
fall att Svenska Dagbladet förhållandena fem vardagar före bolagsstämman
inte är en rikstäckande och dels anmäla sig hos bolaget senast den dag
dagstidning, Dagens Nyheter som anges i kallelse till stämman. Denna dag får
eller, för det fall att inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
varken Svenska Dagbladet midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
eller Dagens Nyheter är inte infalla tidigare än femte vardagen före
rikstäckande dagstidningar, stämman.
Dagens Industri.För att få
deltaga i bolagsstämman
skall aktieägare dels vara
upptagen i en sådan utskrift
eller annan framställning av
aktieboken som avser
förhållandena fem vardagar
före bolagsstämman och dels
anmäla sig hos bolaget
senast den dag som anges i
kallelse till stämman. Denna
dag får inte vara söndag,
annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton,
julafton eller nyårsafton
och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman.
11 § 11 § AvstämningsförbehållBolagets aktier skall
AvstämningsförbehållBolagets vara registrerade i ett avstämningsregister
aktier skall vara enligt lagen (1998:1479) om
registrerade i ett värdepapperscentraler och kontoföring av
avstämningsregister enligt finansiella instrument.
lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella
instrument.

 

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder