For corporate info click here

JM överklagar Finansinspektionens beslut om konsolidering av bostadsrättsföreningar

pressmeddelande 2020-05-26 12:09

Finansinspektionen har, som redan kommunicerats, per 2020-05-20 meddelat beslut avseende JMs årsredovisning 2017 med innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning. JM delar inte FIs bedömning utan ser det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare belyst genom prövning i domstol och kommer därför att överklaga FIs beslut.

Finansinspektionens beslut, som fattats med anledning av den utredning av svenska bostadsutvecklares redovisning av bostadsutveckling vilken JM har informerat om tidigare, innebär att JM fått en erinran och att JM ska ändra redovisningssätt i kommande finansiella rapporter.

IFRS är ett principbaserat regelverk vars tillämpning ofta kräver bedömningar och där olika slutsatser i så komplexa frågor som den nu aktuella många gånger kan vara möjliga. Bostadsrättsföreningarnas självständighet är fundamental för JMs affär och JMs bedömning är att JMs affärsmodell och struktur innebär att föreningarna även ur ett redovisningsmässigt perspektiv är att anse som självständiga.

Redovisningsregelverket har i denna fråga inte ändrats på många år. JMs uppfattning och bedömning har beskrivits i JMs finansiella rapportering och under lång tid accepterats även av börsen i dess tidigare roll som tillsynsansvarig. Utöver nuvarande och tidigare revisorer har JM också stöd i sin tolkning i form av utlåtanden från välrenommerade experter.

JM delar inte FIs bedömning och även om en förändrad redovisning inte påverkar JMs segmentsredovisning, projektstyrning eller riskprofil finner JM det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare belyst genom rättslig prövning i domstol och kommer därför att överklaga FIs beslut.

        JM anser att segmentsredovisningen, som fortsatt baseras på successiv vinstavräkning med bostadsrättsföreningen som kund, bäst speglar den ekonomiska innebörden i JMs affär samtidigt som den korrelerar med den interna styrningen som tar sin utgångspunkt i koncernens kassaflöden, riskprofil och kapitalallokering. FIs tolkning av koncernredovisningen påverkar heller inte moderbolagets redovisning där intäkterna fortsatt kommer att redovisas över tid (successivt).

Finansinspektionens uppfattning om bostadsrättsföreningarnas självständighet ur ett redovisningsmässigt perspektiv påverkar inte heller föreningarnas faktiska oberoende. Föreningarnas styrelser utses av en från JM fristående aktör och JM har aldrig någon representation i föreningarnas styrelser. Detta säkerställer ett starkt konsumentskydd och en trygghet för bostadsköparna.

JM har i årsredovisningarna för 2018 och 2019 lämnat upplysningar om effekter för resultat, eget kapital och bostadsrättsföreningarnas skulder för det fall att bostadsrättsföreningarna skulle konsolideras. JM avser att fortsätta lämna sådana upplysningar.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder