For corporate info click here

Bokslutskommuniké januari – december 2019

pressmeddelande 2020-01-31 08:00

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

Intäkterna minskade till 15 692 mkr (16 161) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 15 438 mkr (15 391).

Rörelseresultatet ökade till 2 008 [1)] mkr (1 886). Rörelsemarginalen ökade till 12,8 procent (11,7). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus ökade till 2 243 mkr (2 062) och rörelsemarginalen till 14,5 procent (13,4).

Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 1 928 mkr (1 817). Resultat efter skatt ökade till 1 570 mkr (1 438).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (22,2). Resultatet per aktie under året ökade till 22,50 kronor (20,60).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 291 mkr (–473).

Antal sålda bostäder ökade till 3 595 (2 463) varav 376 bostäder avser försäljning av hyresrättsfastigheter inom JM Fastighetsutveckling. Produktionsstarterna ökade till 3 269 (3 135) varav 143 bostäder avser hyresrättsbostäder inom JM Fastighetsutveckling.

Övervärden exploateringsfastigheter om 6,7 mdkr (7,0).

Styrelsen föreslår 12,50 kronor (12,00) i utdelning för 2019.

[1) ]Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet.

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-01-31 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder