For corporate info click here

Kallelse till JM ABs årsstämma den 26 mars 2020

pressmeddelande 2020-02-21 09:00

JM AB offentliggör genom detta pressmeddelande kallelsen till årsstämman den 26 mars 2020. Kallelsen publiceras på JMs webbplats onsdagen den 26 februari. Samma dag publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar och information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

KALLELSE

Aktieägarna i JM AB (publ) (org nr 556045-2103, säte: Stockholm) kallas till årsstämma torsdagen den 26 mars 2020 kl. 16.00 på JMs huvudkontor med adress Gustav III:s boulevard 64, Solna.

ANMÄLAN
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 mars 2020,
dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 20 mars 2020 på något av följande sätt:

JM ABs webbplats: www.jm.se (endast för privatpersoner)
Post: Computershare AB, ”JM ABs årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm
Telefon: 08-518 01 551

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier och önskar delta i årsstämman, måste genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 20 mars 2020.

Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.

OMBUD
Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid före årsstämman insändas till JM AB, Koncernstab Juridik och Exploatering, 169 82 Stockholm.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på JM ABs webbplats, www.jm.se. Fullmaktsformuläret skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

AKTIER OCH RÖSTER
I JM AB finns 69 583 262 stamaktier och 0 C-aktier. En stamaktie har en röst och en C-aktie en tiondels röst. Den 26 februari 2020 innehar bolaget inga egna aktier.

HANDLINGAR
Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer senast den 5 mars 2020 att finnas tillgängligt på JM ABs huvudkontor, Gustav III:s boulevard 64 i Solna, och på JM ABs webbplats, www.jm.se under fliken ”Mer – Om företaget – Bolagsstyrning”. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna upplyses om att utvärderingarna av

· pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen,
· tillämpningen av de av årsstämman 2019 beslutade riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare samt
· gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer inom JM-koncernen redovisas på JM ABs webbplats under fliken ”Mer – Om företaget – Bolagsstyrning”. Ifrågavarande utvärderingar har utförts av det av styrelsen för JM AB inrättade Ersättningsutskottet. Slutsatsen av utvärderingarna är, att programmen för rörliga ersättningar till bolagsledningen som beslutades på årsstämman 2019 tillämpas och att dessa är ändamålsenliga och i linje med JMs målsättning för ersättningarna.

ÖVRIGT
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
JM AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ÄRENDEN

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Val av två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelseordförandens redogörelse för arbetet inom styrelsen och dess utskott sedan årsstämman 2019. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten under 2019, framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
7. Beslut angående disposition beträffande bolagets vinst.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen.
11. Fastställande av arvode till revisionsbolag.
12. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter.
13. Val av revisionsbolag.
14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Förslag till beslut om JM Konvertibler 2020/2024.
16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.  

Valberedning:
Valberedningen består av Åsa Nisell, ordförande (Swedbank Robur Fonder), Daniel Kjørberg Siraj (OBOS BBL), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), Anders Algotsson (AFA Försäkringar) samt Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB.

Förslag till beslut:  

Punkt 1. Valberedningen föreslår att Fredrik Persson utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7. Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 12,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 30 mars 2020. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 april 2020.

Punkt 9 – 13. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 9. Åtta av årsstämman valda ledamöter.

Punkt 10.

Styrelsearvoden
För arbetet i styrelsen ska till ordföranden utgå höjt arvode med 900 000 kr och till ledamot som inte är anställd i bolaget ska höjt arvode utgå med 360 000 kr.

Utskottsarvoden
För arbete i utskotten skall till ordförande i Revisionsutskottet utgå höjt arvode och för övrigt arbete i utskotten utgå oförändrade arvoden enligt följande:

Ordförande i Revisionsutskottet: 150 000 kr.
Ledamöterna i Revisionsutskottet: 95 000 kr.
Ordförande i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ledamöterna i Ersättningsutskottet: 65 000 kr.
Ordförande i Investeringsutskottet: 100 000 kr.
Ledamöterna i Investeringsutskottet: 75 000 kr.

Arvodesförslaget avseende åtta arvoderade ledamöter uppgår till totalt

4 205 000 kr (2019: totalt 3 610 000 kr), inklusive ersättning för arbetet i utskotten. Detta motsvarar en höjning av arvodet med cirka 6,5 procent, bortsett från utökningen av styrelsen med ytterligare en ledamot.

Härutöver rekommenderar Valberedningen styrelsen att anta en policy innebärande att stämmovalda ledamöter, under en femårsperiod, förväntas bygga upp ett eget innehav av aktier i JM till ett marknadsvärde som motsvarar minst ett årsarvode före skatt (exklusive arvode för utskottsarbete).

Punkt 11. Arvode till revisorerna ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget utställda och av JM AB godkända arvodesräkningar.

Punkt 12. Omval av Fredrik Persson som styrelsens ordförande (invald 2017) och omval av styrelseledamöterna Kaj-Gustaf Bergh (invald 2013), Kerstin Gillsbro (invald 2019), Olav Line (invald 2017), Eva Nygren (invald 2013), Thomas Thuresson (invald 2016) och Annica Ånäs (invald 2019) samt nyval av Camilla Krogh.

Camilla Krogh är norsk medborgare och civilingenjör från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet och har en Executive MBA från Norges handelshøyskole. Hon är sedan 2018 anställd i OBOS-koncernen där hon för närvarande arbetar som VD för Construction City Eiendom och för Ulven AS. Innan dess har Camilla Krogh varit verksam inom Skanska i 18 år, bland annat som styrelseledamot för Skanska Sverige AB och Skanska Norge AS.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till omval och nyval till JM ABs styrelse samt Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget kommer senast den 5 mars finnas tillgängliga på JM ABs webbplats www.jm.se under fliken ”Mer – Om företaget – Bolagsstyrning”. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.

Punkt 13. Valberedningen föreslår, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB. Mandattiden löper enligt lag till slutet av årsstämman 2021. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att deras avsikt är att utse Ann-Christine Hägglund till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag.

Punkt 14. Styrelsen föreslår att årsstämman fastställer följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering måste ske tidigare. Dessa riktlinjer omfattar koncernchef och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar.  Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. För ytterligare information om affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet se www.jm.se.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. 

Grunden för ersättningar till ledande befattningshavare är finansiell måluppfyllelse, kundnöjdhet och individuell prestation. En förutsättning för utbetalning av ersättning är efterlevnad av policies, riktlinjer och JMs uppförandekod.

Ersättningar som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. 

Sedan ett antal år tillbaka har bolaget erbjudit samtliga anställda i Sverige inklusive koncernledningen möjlighet att teckna personalkonvertibler. Bolaget har för avsikt att även framöver fortsätta med detta erbjudande. Programmen beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.

Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, kort- och långsiktig rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av kort rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år och får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden. Det långsiktiga rörliga löneprogrammet ska kunna mätas under en period om tre år och får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under det år som programmet startade.

För koncernchefen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den fasta kontanta månadslönen. Övriga ledande befattningshavare omfattas för närvarande av en förstärkt ITP-plan samt en premiebaserad pensionsförstärkning om maximalt 120 000 kronor per år eller 30 procent av den fasta kontanta årslönen överstigande 30 inkomstbasbelopp. För det fall annan lösning väljs ska pensionsförmåner vara premiebestämda – med pensionspremier uppgående till högst 35 procent av den fasta kontantlönen – om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Styrelsen får, på förslag av koncernchefen, godkänna att avgångspension erbjuds koncernledningsmedlem som fyllt 62 år.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 5 procent för koncernchefen och högst 10 procent av den fasta genomsnittliga kontantlönen för övriga ledande befattningshavare.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får, för aktuell befattning, tillsammans med utfall av kort rörligt löneprogram inte överstiga ett belopp motsvarande den maximalt möjliga nivån för utbetalning av kort rörligt löneprogram aktuellt utbetalningsår. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av Ersättningsutskottet.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Det kan i undantagsfall förekomma att koncernledningen tillfälligt kompletteras med icke-ordinarie medlem som engageras på konsultbasis. Om så sker ska medlemmen endast erhålla avtalat konsultarvode. Konsultarvodets storlek får motsvara högst verkställande direktörens fasta kontantlön för samma tid, uppjusterad med belopp motsvarande sociala avgifter.

Upphörande av anställning
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år för koncernchefen och ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Vid en överenskommelse mellan bolaget och befattningshavaren om anställningens upphörande innebär ovanstående lydelse att avgångsvederlag kan utgå och/eller att uppsägningslön betalas i större utsträckning än vid uppsägning från befattningshavarens sida.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Förutom ekonomiskt utfall i verksamheten, som har störst betydelse, är och ska den korta rörliga kontantersättningen baseras på vinst per aktie och resultatet av kundundersökningar (Nöjd Kund Index, NKI).

Det långsiktiga rörliga löneprogrammet är och ska vara baserat på koncernens resultatuppfyllelse tre år framåt i tid och, i förekommande fall, uppfyllelse av resultat för egen enhet.

Genom de kriterier som enligt ovan avgör utfallet skapas incitament för medarbetarna att bidra till förverkligandet av bolagets affärsstrategi och därmed till långsiktigt värdeskapande. Om styrelsen framdeles skulle bedöma att affärsstrategin och bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, bättre skulle främjas om kriterierna kompletteras eller målkonstruktionen annars modifieras tillåter dessa riktlinjer att sådana förändringar görs.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till koncernchefen. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare ansvarar koncernchefen för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid, utgjort en del av Ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna, kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning redovisas.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett Ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte koncernchefen eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.  

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i Ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av betydande förändringar av riktlinjerna
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2020 överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2019, men de föreslagna nya riktlinjerna är mer detaljerade än tidigare på grund av nya lagkrav.

Mer information
För mer information om ersättningar i JM, inklusive i förekommande fall beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning, se årsredovisningen.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att JM ska uppta ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 230 000 000 kronor genom emission av högst 645 000 konvertibler riktat till samtliga anställda i Sverige.

Konvertiblernas emissionskurs skall motsvara nominellt belopp. Envar konvertibel ska kunna konverteras till en stamaktie, till en konverteringskurs motsvarande 125 procent av den för stamaktier i JM på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden fr o m den 27 mars 2020 t o m den 9 april 2020.

Konvertering kan ske fr o m den 1 juni 2023 t o m 24 april 2024 med undantag av perioden 1 januari t o m avstämningsdagen för utdelning respektive år, eller om årsstämman inte beslutar om utdelning under ett år, den dag som infaller tre bankdagar efter årsstämman. Vid full anslutning till erbjudandet samt full konvertering kan JMs aktiekapital komma att öka med högst 645 000 kronor, genom utgivande av högst 645 000 stamaktier, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Detta motsvarar en utspädning om cirka 0,92 procent av aktiekapitalet och rösterna i JM.

Konvertiblerna ska löpa från den 28 maj 2020 och förfalla till betalning den 27 maj 2024 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Räntan är årlig och baseras bl a på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid utgivandet. Räntan på konvertiblerna fastställs halvårsvis, första gången per den 26 maj 2020 (för perioden 28 maj 2020 till 27 november 2020). För följande halvårsvisa ränteperioder ska räntan fastställas av Swedbank två bankdagar före ingången av varje ränteperiods början. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 294,00 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 367,50 kronor kommer räntan att uppgå till STIBOR 6M plus 2,55 procentenheter.

Ränta erläggs årsvis i efterskott. Vid erläggande av ränta tillämpas beräkningsmetoden actual/360. Räntan förfaller till betalning den 27 maj varje år, eller närmast efterföljande bankdag om förfallodagen skulle infalla på en helgdag, första gången blir därmed den 27 maj 2021. Vid konvertering bortfaller rätten till ränta från närmast föregående förfallodag.

Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av ett helägt dotterbolag till JM. Dotterbolagets teckning och betalning av konvertiblerna ska ske under perioden fr o m den 26 maj 2020 t o m den 28 maj 2020. Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att under perioden fr o m den 28 april 2020 t o m den 13 maj 2020 på marknadsmässiga villkor erbjuda de som per den 26 mars 2020 är anställda inom JM-koncernen i Sverige rätt att förvärva konvertibler.

Som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande: Eftersom de anställda utgör en viktig komponent i JMs utveckling är det styrelsens förslag att erbjuda de anställda ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av konvertibler, i enlighet med vad som tidigare erbjudits under perioden 2007-2019. Genom den anställdes ägarengagemang höjs och förstärks intresset för JMs verksamhet och framtida resultatutveckling. Det är styrelsens bedömning att en ökad motivation och delaktighet i JMs verksamhet hos de anställda ligger i såväl bolagets, de anställdas samt befintliga aktieägares intresse.

Samtliga teckningsberättigade för konvertiblerna kommer att garanteras köpa ett nominellt belopp om 57 330 kronor, dock maximalt 156 stycken konvertibler.

För giltigt beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Styrelsen föreslår att 1 §, 8 § 3 st och 11 § i bolagsordningen på grund av lagändringar ändras i enlighet med nedanstående förslag.

Nuvarande lydelse                                                           Föreslagen lydelse

1 § Firma Bolagets 1 § FirmaFöretagsnamn Bolagets firma företagsnamn är JM
firma är JM AB. AB. Bolaget är publikt (publ).
Bolaget är publikt
(publ).
8 § Kallelse 8 § Kallelse Kallelse till årsstämma samt kallelse till
Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av
årsstämma samt bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas
kallelse till extra tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
bolagsstämma, där Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas
fråga om ändring av tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.
bolagsordningen Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes
kommer att Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett
behandlas, skall på detta sätt skall annonseras i Svenska Dagbladet
utfärdas tidigast eller, för det fall att Svenska Dagbladet inte är en
sex veckor och rikstäckande dagstidning, Dagens Nyheter eller, för det
senast fyra veckor fall att varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter
före stämman. är rikstäckande dagstidningar, Dagens Industri. För att
Kallelse till annan få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara
extra bolagsstämma upptagen i en sådan utskrift eller annan framställning
skall utfärdas av aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före
tidigast sex veckor bolagsstämman och dels anmäla sig hos bolaget senast den
och senast tre dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får
veckor före stämman. inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
Kallelse skall ske midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
genom annonsering i infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Post- och Inrikes
Tidningar och på
bolagets webbplats.
Att kallelse skett
på detta sätt skall
annonseras i Svenska
Dagbladet eller, för
det fall att Svenska
Dagbladet inte är en
rikstäckande
dagstidning, Dagens
Nyheter eller, för
det fall att varken
Svenska Dagbladet
eller Dagens Nyheter
är rikstäckande
dagstidningar,
Dagens Industri. För
att få deltaga i
bolagsstämman skall
aktieägare dels vara
upptagen i en sådan
utskrift eller annan
framställning av
aktieboken som avser
förhållandena fem
vardagar före
bolagsstämman och
dels anmäla sig hos
bolaget senast den
dag som anges i
kallelse till
stämman. Denna dag
får inte vara
söndag, annan allmän
helgdag, lördag,
midsommarafton,
julafton eller
nyårsafton och inte
infalla tidigare än
femte vardagen före
stämman.
11 § 11 § Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara
Avstämningsförbehåll registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
Bolagets aktier (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
skall vara finansiella instrument.
registrerade i ett
avstämningsregister
enligt lagen
(1998:1479) om
kontoföring av
finansiella
instrument.

För beslut av årsstämman erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna

Stockholm i februari 2020

Styrelsen för JM AB (publ)

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-21 kl. 09:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder