For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2018

pressmeddelande 2019-02-01 14:00

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING – GOD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER

Intäkterna minskade till 16 161 mkr (17 008) och rörelseresultatet minskade till 1 886 mkr (2 369). Rörelsemarginalen minskade till 11,7 procent (13,9)

Resultatet före skatt minskade till 1 817 mkr (2 579) 1). Resultat efter skatt minskade till 1 438 mkr (2 194) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 22,2 procent (38,7) 1). Resultatet per aktie under året minskade till 20,60 kronor (31,00) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –473mkr (2 013)

Antal sålda bostäder minskade till 2 463 (3 100) och produktionsstarterna minskade till 3 135 (3 873)

Övervärden exploateringsfastigheter om 7,0 mdkr (7,2)

Utdelning för 2018. Styrelsen föreslår 12,00 kronor (11,00) i utdelning

1) Inklusive resultat försäljning andelarna i Småa om 275 mkr under 2017

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-02-01 kl. 14:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder