For corporate info click here

JM Entreprenad säljer fastighet i Värmdö, Stockholm

pressmeddelande 2019-04-26 08:01

JM Entreprenad har avtalat om försäljning av fastigheten Gustavsberg 1:523. Affären uppgår till 60 mkr.

Fastigheten är belägen i området Ekobacken i Gustavsberg i Värmdö kommun, cirka 20 km öster om centrala Stockholm. Tillträde för köparen sker, och likvid erhålls, under det andra kvartalet 2019. Försäljningen medför ett positivt resultat om 34 mkr och kommer att redovisas som resultat av fastighetsförsäljning under det andra kvartalet 2019 inom affärssegment JM Entreprenad.

Försäljningen av fastigheten är ett viktigt led i att koppla ihop området Ekobacken med handelsplatsen vid Värmdö marknad. Detaljplanen medger byggnation inom handel, industri, lager och logistik.

– Vi avser att avyttra ytterligare planlagd industrimark inom området Ekobacken fram till 2021, och ser därför mycket positivt på den planerade byggnationen på den nu avyttrade fastigheten, säger Sören Bergström, VD för JM Entreprenad.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-04-26 kl. 08:01 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder