For corporate info click here

Delårsrapport januari - september 2018

pressmeddelande 2018-10-25 08:00

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I STOCKHOLM – FORTSATT GOD LÖNSAMHET

Intäkterna minskade till 12 011 mkr (12 457) och rörelseresultatet minskade till 1 443 mkr (1 731). Rörelsemarginalen minskade till 12,0 procent (13,9). Resultatet inkluderar en förlust inom JM Entreprenad om –61 mkr (24)

Resultatet före skatt minskade till 1 387 mkr (1 958) 1). Resultat efter skatt minskade till 1 079 mkr (1 588) 1) 

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 27,7 procent (39,7) 1). Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till 15,50 kronor (22,40) 1) 

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –456 mkr (1 868)

Antal sålda bostäder minskade till 1 712 (2 416) och produktionsstarterna minskade till 2 097 (2 690)

1) Inklusive resultat försäljning av andelarna i Småa AB om 275 mkr under 2017

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-10-25 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder