For corporate info click here

Delårsrapport januari – juni 2018

pressmeddelande 2018-07-13 08:00

VISS STABILISERING AV BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM - STABIL UTVECKLING PÅ ÖVRIGA MARKNADER

Intäkterna minskade till 8 179 mkr (8 644) och rörelseresultatet minskade till 1 032 mkr (1 188). Rörelsemarginalen uppgick till 12,6 procent (13,7)

Resultatet före skatt minskade till 997 mkr (1 430) 1). Resultat efter skatt uppgick till 776 mkr (1 177) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 30,7 procent (41,6) 1). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 11,10 kronor (16,50) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –222 mkr (1 294)

Antal sålda bostäder minskade till 1 099 (1 735) och produktionsstarterna uppgick till 1 417 (1 719)

1) Inklusive resultat försäljning av andelarna i Småa AB om 275 mkr under 2017

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-07-13 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder