For corporate info click here

JM har ingått förlikningsavtal angående utestående kundfordran

pressmeddelande 2018-12-21 11:00

JM har, genom sitt dotterbolag JM Entreprenad AB, ingått ett förlikningsavtal med extern beställare som innebär ett positivt kassaflöde om 320 mkr.

Under 2013-2016 har JM Entreprenad AB genomfört en entreprenad på löpande räkning uppgående till 1,6 mdkr. Projektet slutbesiktigades och godkändes i sin helhet under 2016. JM har sedan dess haft en utestående kundfordran under skiljedomsprocess.

Ett förlikningsavtal har nu signerats av båda parter som innebär ett positivt kassaflöde för JM om 320 mkr under det första kvartalet 2019 och överenskommelsen medför ingen resultateffekt.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-12-21 kl. 11:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder