For corporate info click here

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2018

pressmeddelande 2017-10-06 10:00

Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses per den 31 juli 2017 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är villiga att ingå valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

·  Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
·  SEB Fonder: Hans Ek
·  Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
·  AFA Försäkringar: Anders Algotsson
·  Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 15,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

·  ordförande på stämman
·  antalet styrelseledamöter
·  styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
·  arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
·  revisorer och deras arvoden samt,
·  i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 12 april 2018 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 8 januari 2018.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-10-06 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder