For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2017

pressmeddelande 2017-10-26 08:00

AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM – STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE

Intäkterna ökade till 12 457 mkr (11 456) och rörelseresultatet ökade till 1 731 mkr (1 414). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (12,3)

Resultatet före skatt ökade till 1 958 mkr (1 379). Resultat efter skatt ökade till 1 588 mkr (1 066)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 39,7 procent (30,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 22,40 kronor (14,50)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 868 mkr (1 589)

Antal sålda bostäder uppgick till 2 416 (2 918) och produktionsstarterna uppgick till 2 690 (2 830)

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2017-10-26 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder