For corporate info click here

JM förvärvar mark för bostäder i Mölndal

pressmeddelande 2016-12-22 08:00

JM har tecknat avtal med Kungsleden om förvärv av mark för 140 byggrätter. Produktionsstart är planerad till andra kvartalet 2020. Affären uppgår till 117 Mkr. Tillträde och betalning är beräknad till första halvåret 2019.

Marken som förvärvas är i dag en del av fastigheten Stiernhielm 7. Den är belägen centralt i Mölndal och nära Göteborgs centrum. JM förvärvade 2013 den angränsande fastigheten Stiernhielm 6. Med dessa förvärv bedöms det finnas möjligt att bygga totalt 225 bostäder i flerbostadshus. Arbetet med framtagandet av detaljplan har inletts. Avtalet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under första halvåret 2019.

– Vi ser fram emot att delta i utvecklandet av Mölndals centrala delar. Genom förvärvet befäster vi vår position som en av de största bostadsutvecklarna i Mölndals stad, säger Martin Svahn, regionchef JM region väst.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-12-22 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder