For corporate info click here

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2016

pressmeddelande 2015-09-30 08:00

Årsstämman i JM AB beslutade den 21 april 2015, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2016 ska utses per den 31 juli 2015 och sammansättas av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans 26 procent av aktierna och rösterna i bolaget och de har utsett följande ledamöter:

· Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell, som också har utsetts till ordförande i valberedningen
· AMF Försäkring och Fonder: Lars-Åke Bokenberger
· SEB Fonder: Hans Ek
· Nordea Funds: Jan Särlvik
· Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

· ordförande på stämman
· antalet styrelseledamöter
· styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
· arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
· revisorer och deras arvoden samt,
· i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 21 april 2016 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via

e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB,

Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 15 januari 2016.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Jämför bostäder