For corporate info click here

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2014

pressmeddelande 2013-10-11 16:00

Årsstämman i JM AB beslutade den 25 april 2013, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 ska utses per den 31 juli 2013 och sammansättas av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans 34,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget och de har utsett följande ledamöter:

• Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell, som också har utsetts till ordförande i valberedningen
• Nordea Investment Funds: Jan Särlvik
• AMF Försäkring och Fonder: Lars-Åke Bokenberger
• AFA Försäkringar: Anders Algotsson
• Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

• ordförande på stämman
• antalet styrelseledamöter
• styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
• arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
• revisorer och deras arvoden samt,
• i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 24 april 2014 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via
e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB,
Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 6 mars 2014.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder