For corporate info click here

Delårsrapport januari - september 2012

pressmeddelande 2012-10-26 11:00

Låg försäljningsnivå men fortsatt förbättring av efterfrågan i Stockholm

- Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 9 334 mkr (8 547) och rörelseresultatet uppgick till 1 019 mkr (1 047). Rörelsemarginalen minskade till 10,9 procent (12,2)
- Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 9 041 mkr (8 299) och rörelseresultatet uppgick till 1 010 mkr (1 013)
- Resultatet före skatt uppgick till 968 mkr (974). Resultat efter skatt uppgick till 702 mkr (695)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,9 procent (24,2). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 8,50 kronor (8,30)
- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter ökade till 304 mkr (173)
- Antal sålda bostäder minskade till 1 892 (2 366) och produktionsstarterna minskade till 2 165 (2 856).

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder