For corporate info click here

Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2012

pressmeddelande 2011-10-06 15:52

Årsstämman i JM AB den 28 april 2011 beslutade, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2012 skall utses per den 31 augusti 2011 och sammansättas av representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande skall vara valberedningens femte ledamot.

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget och de har utsett följande representanter:

· AMF Pension: Lars-Åke Bokenberger, som också har utsetts till ordförande i valberedningen
· Swedbank Robur fonder: Björn Franzon
· AFA Försäkring: Anders Algotsson
· Nordea Fonder: Jan Särlvik
· Lars Lundquist, styrelseordförande i JM AB.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

· ordförande på stämman
· antalet styrelseledamöter
· styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
· arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
· revisorer och deras arvoden samt,
· i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid var tid gällande ”Svensk kod för bolagsstyrning”, vilken utges av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 26 april 2012 på bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen: JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast den 8 mars 2012.

För ytterligare information kontakta:
Urban Lilja, chefsjurist JM, 08 - 782 87 05Tomas Hedenius, pressansvarig JM, 08 - 782 86 61

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 10 miljarder kr och har cirka 2 200 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder