For corporate info click here

Delårsrapport januari - september 2008

pressmeddelande 2008-10-24 12:05

Avvaktande efterfrågan och minskande aktivitetsnivå

- Intäkterna ökade med 6 procent till 9 379 mkr (8 852) och antal sålda bostäder minskade till 1 601 (2 837)
- Resultatet före skatt uppgick till 1 276 mkr (1 491) och periodens resultat efter skatt uppgick till 915 mkr (1 074). Rörelsemarginalen minskade till 13,8 procent (17,0)
- Fastighetsförsäljningar om 83 mkr (564) gav ett resultat om 21 mkr (143)
- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 45,5 procent (46,6). Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till 10,50 kronor (11,70)
- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -141 mkr (1 081)
- Personalneddragning planeras hänförligt till snabbt vikande konjunktur och effekter av krisen i det finansiella systemet. Cirka 600 medarbetare av totalt cirka 2500 omfattas.
Jämför bostäder