For corporate info click here

Telemedicin standard i framtidens boende?

pressmeddelande 2002-01-31 11:00

Vallgossen är ett av de första flerbostadshusen i världen där man med hjälp av ny teknik gör det möjligt att bo kvar i sitt eget hem trots olyckshändelse, sjukdom eller hög ålder. För både barn och vuxna i behov av trygghet, säkerhet och komfort, erbjuds ett boende med unik telemedicin i kombination med tekniska hemtjänster. Telemedicin möjliggör bland annat medicinska undersökningar hemifrån utan att en läkare är på plats. Målsättningen för JM är att det i framtiden ska vara lika enkelt för de boende att välja till exempel telemedicin som vilket tillval som helst.

En ny satsning ska leda till ökat kvarboende. Erfarenheter visar att speciellt barn, tillfrisknar upp till 30 procent snabbare om de vistas hemma i stället för på sjukhus.

Vallgossen med sina 126 lägenheter på Kungsholmen i Stockholm, har tre olika nivåer på praktiska lösningar och tekniska system för boende i olika åldrar, med skiftande önskemål och behov.

Nyheten är att två av lägenheterna utformats med respekt till kvarboende. Här finns trygghets- och säkerhetsteknik och unik telemedicinsk utrustning för boende med särskilda behov där övervakning och enklare undersökningar kan göras i hemmet.

Med den nya telemedicinska utrustningen kan den boende kommunicera med sin läkare via ljud och bild istället för att besöka sjukhuset. Instrumenten mäter, registrerar och överför sedan värdena till sjukhuset i form av till exempel EKG, blodtryck, temperatur, vikt, blodsocker och syremättnad i blodet.

Dessutom ingår en mängd nya och moderna hemtjänster för den boendes övriga komfort och trygghet. Några av dessa är fjärrstyrning av ytterdörr, persienner och belysning. Med fjärrkontrollen kan också lägenheten försättas i ”godnattläge”; den automatiska ledbelysningen aktiveras, all takbelysning släcks, gasen till spisen stängs av liksom eluttag till till exempel kaffebryggare. Lägenheterna är också utrustade med t ex porttelefon med kamera, trygghetslarm, en ”sängvakt” under madrassen som vibrerar vid olika typer av larm samt en fotosvarare vilket är en kombinerad telefon och nummerpresentatör med fotografier.

Inflyttning till de två speciallägenheterna planeras till våren 2002. Lägenheterna disponeras under två år av Danderyds Sjukhus i ett samverkansprojekt mellan JM och övriga intressenter. Finansieringen sker bland annat via medel från KK-stiftelsen, Vårdalstiftelsen och JM.

JM kommer att utvärdera projektet i samarbete med Danderyds Sjukhus och forskare vid Linköpings Universitet. Hela projektet kommer även att ligga till grund för en doktorsavhandling via KTH. Målet är att JMs framtida bostäder på ett enkelt sätt, ska kunna kompletteras för att möjliggöra ett värdigt kvarboende med åtföljande hög livskvalitet.

För kvarteret Vallgossen har också Handikapprådet inom Stadsbyggnadskontoret på initiativ av politikerna i Stockholm Stad, deltagit i en försöksverksamhet och lämnat synpunkter på bostädernas tillgänglighet och utformning.

Stockholm 2002-01-31
JM AB
Koncernstab Kommunikation

Jämför bostäder