For corporate info click here

Omfattande förvandling vid Liljeholmen

pressmeddelande 2001-11-08 12:00

Omfattande förvandling vid Liljeholmen
Stockholm växer och stadsgränsen flyttas 1 km söder ut till Liljeholmen.
Det är en av stadens viktigaste knutpunkter och här sker en omfattande
förvandling. Vid Liljeholmstorget byggs i första etappen 200 lägenheter,
kommersiella lokaler, en biljetthall, en överbyggd tunnelbanestation och
under marknivå en ny bussterminal och vänthall. Bostäder, kontor och
butiker kommer att finnas ovan jord emedan trafiken hålls under.
[REMOVED GRAPHICS]
Projektet Liljeholmstorget är ett samverkansprojekt mellan tre parter,
SL, JM AB och Stockholms gatu- och fastighetskontor. Arbetet med
detaljplanen startade 1995. Utmaningarna har bl a varit överbyggnaden av
tunnelbanan med sin fortlöpande trafik och vibrationssäkra hus med
hänsyn tagen till målen att skapa en effektiv knutpunkt och levande
stadsdel.

Projektet beräknas vara klart vintern 2003/04 med invigning och första
inflyttning sommaren 2003.


En av Stockholms viktigaste knutpunkter
Liljeholmen är en av Stockholms största och viktigaste knutpunkter för
kollektivtrafiken. Här möts tunnelbanan, Tvärbanan samt bussar och 37
000 påstigningar sker varje vardag.

Förvandlingen börjar med att tunnelbanans spårområde däckas över. Under
jord och i anslutning till tunnelbanan, byggs en ny busstation och
vänthall. Bussarna, som trafikerar sydvästra Stockholm, kommer att köra
upp och ner via specialbyggda ramper. Syftet är att få en effektiv
knutpunkt med smidiga byten mellan olika trafikslag.

Ovan mark och invid det nya torget, vid butikerna och Tvärbanan, byggs
också en ny biljetthall.


Ett välplanerat område
Liljeholmen är inte enbart en knutpunkt. Ett av målen med planeringen
för det nya området är att innerstaden tar språnget över Årstaviken. I
sin nya skepnad, blir Liljeholmstorget ett nytt bostadsområde med kontor
och butiker i en levande del av Stockholm.

Tillsammans med Liljeholmskajen blir det nya Liljeholmstorget en del av
staden med både hög samhällsservice (till exempel för­skolor och
seniorservice) och hög kommersiell service (till exempel restauranger,
affärer, rekreations­möjligheter).

Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att även låta ytterligare
lägenheter, lokalytor samt butiksytor ansluta sig till det nya
Liljeholmstorget.


Två nya kvarter
Två nya bostads- och kontorskvarter byggs; kvarteret Karet och kvarteret
Vänthallen. Varje kvarter har sin egen karaktär vilket under den
fortsatta utvecklingen av området kommer att skapa en variationsrik
miljö. De nya bostäderna vänder sig till människor i alla skeden av
livet; från t ex unga par och barnfamiljer till äldre ensamstående och
pensionärer.

Kvarteret Vänthallen utgörs av ca 115 bostadsrättslägenheter och omkring
2 000 m2 butiker. Butikerna är belägna med skyltfönster mot det nya
torget. Flertalet lägenheter får utsikt över sjön Trekanten och den
nyanlagda Doftparken.

Kvarteret Vänthallen byggs ovanför tunnelbanespåren och placeras på 230
stålfjädrar för att undvika vibrationer. De kan bytas ut genom att
fjädrarna trycks ihop med bultar medan huset hålls på plats med
domkraft. Det är tekniken med stålfjädrar som möjliggör bostadsbyggande
på denna plats, en teknik som i Sverige är ovanligt.

Det nya torget mellan kvarteren Karet och Vänthallen, utformas med
belysning och beläggning av stenhällar och gatsten för gående och
resenärer. I en del blir det ett större antal sittplatser och
blomsterurnor och i den bortre delen kommer torghandelsplatser och
möjlig servering under ett permanent tak att finnas.

I nästa etapp kommer ytterligare ett bilfritt, upphöjt torg att ansluta
sig till dessa ytor. Beläggningen kommer att utformas av stora
granitblommor i olika färgnyanser. En trädgrupp bildar ett blickfång
samt en mötesplats och en större bänk avskärmar torget mot entrégatan.
Konstnärlig utsmyckning kommer att komplettera miljön.

Butikerna runt torget får rationella och yteffektiva lokaler. Idag finns
redan ett antal näringsidkare i butikerna vid torget men efter
ombyggnaden kommer sammanlagt 10 000 m2 butiksyta att erhållas.

Kvarteret Karet innehåller 90 bostadsrättslägenheter, två
parkeringsgarage samt kommersiella lokaler. Hälften av bostäderna kommer
att utformas som seniorlägenheter.

Kvarteret Vänthallen
115 lgh 1:a - 5:or, 35 - 135 m2 2 000 m2 butiksyta

Kvarteret Karet
90 lgh 1:a - 5:or, 43 - 117 m2 1 000 m2 butiksyta
2 parkeringsgarage med 250 platser

Byggnaderna ritas av Törneman & Co (kvarteret Vänthallen) och White
Arkitekter (kvarteret Karets bostäder) samt Fråne, Hederus & Malmström
(kvarteret Karets kontor).


Skolor, vård och omsorg
I Liljeholmen samt i dess närhet, finns flera låg- och
mellanstadieskolor, högstadier samt en gymnasieskola. Inom området finns
även tre daghem och en öppen förskola.

Vid Liljeholmstorget finns vårdcentral, närakut och tandläkarmottagning.


Rekreation och kultur
Det är nära till de öppna vattenytorna liksom tillgängligheten till
strandlinjen längs med Årstaviken. Nedanför Liljeholmstorget ligger
Kulturpark Liljeholmen, som sträcker sig från Årstaviken till
Vinterviken med Doft- och fruktlekparken, Färgfabriken, Skulpturens Hus,
fornminnet Nobels spränggårdar och ett skulpturstråk som sakta växer
fram i naturen. Här finns även sjön Trekanten med badmöjligheter.

Flera idrottsplatser finns i närheten, t ex i Aspudden och de stora
bergrummen vid Årstadal/Liljeholmskajen kommer bl a att utnyttjas som
anläggningar för inomhussporter och evenemang.

Stockholm den 8 november 2001

För vidare information, var vänlig kontakta:
Maria Adolfson, pressekreterare, SL, tel 08-686 15 50
Anette Frumerie, projektchef JM AB, tel 08-782 87 00/-85 53
Lars Fyrvald, Gatu- och fastighetskontoret, tel 08-508 263 61

För bilder och vidare information, var vänlig se www.liljeholmstorget.nu
och www.newsonline.se/jm


Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01650/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/18/20030818BIT01650/wkr0002.pdf

Jämför bostäder