For corporate info click here

Vad betyder JMs rekommendation om progressiv avskrivning till bostadsrättsföreningar?

nyhet 2014-04-29 12:38

Den senaste tiden har frågan om progressiv respektive linjär (rak) avskrivning för bostadsrättsföreningar uppmärksammats i media. Nu har BFN klargjort att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod, varför bostadsrätts-föreningar fr.o.m. 2014 måste tillämpa linjär avskrivning. Nedan svarar JM på ett antal frågor avseende avskrivningar.

Vad är skillnaden mellan linjär och progressiv avskrivning?

Linjär avskrivning innebär att tillgången (byggnaden) skrivs av med lika stora belopp varje år. Progressiv avskrivning innebär att avskrivningarna ökar med tiden.

Vad innebär linjär avskrivning för årsavgifterna?

Ingenting. Avgifterna avvägs utifrån ett kassaflödesperspektiv (hur mycket pengar som kommer in jämfört med hur mycket pengar som betalas ut) och avskrivningen påverkar inte kassaflödet, eftersom avskrivning inte innebär att pengar betalas ut från föreningen. Ytterst beslutar bostadsrättsföreningens styrelse om avgifternas storlek.

Vad innebär linjär avskrivning för bostadsrättsföreningen?

Kassaflödet och inte redovisad resultaträkning (bokföringsmässigt resultat) är styrande. Detta betyder att verksamheten i föreningen bedrivs enligt självkostnadsprincipen och inte i vinstsyfte.

Årsavgifterna är beräknade för att täcka utgifter för föreningens löpande verksamhet. Dessa omfattar bland annat ränta, amortering, skatter, driftskostnader samt även avsättning till underhållsfond.

Vald avskrivningsmetod garanterar i sig inte en stabil bostadsrättsförening. De enskilt viktigaste frågorna för en sund ekonomi i en förening är att beakta helheten med hänsyn till räntor, amortering, driftskostnader, fondavsättningar till underhåll och årsavgifter.

I en ny bostadsrättsförening resultera linjär avskrivning i ett bokföringsmässigt underskott, vilket inte har någon påverkan på föreningens likviditet (kassabehållning), ekonomiska hållbarhet och därmed inte heller på årsavgiften.

När det i en framtid är dags att utföra större underhåll på fastigheten kommer bostadsrättsföreningen dels ha byggt upp en underhållsfond, dels ha amorterat av på det ursprungliga lånet, vilket skapar utrymme att finansiera nödvändigt större underhåll.

För mer info hänvisas till:

BFNs beslut avseende avskrivningar i bostadsrättsföreningar.

Jämför bostäder