For corporate info click here

Varumärke och sponsring

Syftet med JMs varumärkesbyggande och långsiktiga profilkampanjer är att vidmakthålla och öka intresset för JMs bostäder och kommersiella lokaler, och därigenom bidra positivt till försäljningen.

Kännedomen om och attityden till JM är god. Undersökningar visar att JM är förstahandsval i sin målgrupp – fler nämner JM än något annat företag på frågan vem man skulle vända sig till för att köpa en nyproducerad bostad.

Det är av stor vikt för JM att kommunikationen lyckas bibehålla långsiktighet i koncept och budskap, men samtidigt ändå förnyas. Varumärkeskampanjerna samordnas med de löpande säljaktiviteterna, såsom den återkommande kundaktiviteten Stora Visningsdagen. 

Sponsring och samhällsengagemang

JM är engagerad som sponsor i ett antal sammanhang. En sponsrad aktivitet ska vara varumärkesbyggande och ha en koppling till JMs egen verksamhet. JM har också ett ansvar att bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi har gjort bedömningen att idrott, kultur och samhällsansvar är områden som lämpar sig väl för sponsring.

Mentor

JM är engagerad som sponsor för Mentor Sverige, en ideell organisation som arbetar för att unga ska avstå från droger. Samarbetet syftar till att stärka unga människors rätt att växa upp utan droger, samt att stärka relationerna mellan barn och vuxna.

Medarbetare på JM verkar också under ett års tid som personliga mentorer, "vuxenkompisar" för unga människor.

SOS Barnbyar

JM sponsrar även SOS Barnbyar.

Jämför bostäder