For corporate info click here

Värdeskapande genom projektutveckling

JM har arbetat med projektutveckling av bostäder i mer än 70 år. Projekten är ofta stora och komplexa och nya stadsdelar växer fram.

Bred erfarenhet av byggprocessen

Detta skapar trygghet för den kund som köper en bostad av oss. Det garanterar också kommuner och andra intressenter en samarbetspartner med lång erfarenhet och stor kompetens.

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och förvaltning.

JM har lång erfarenhet av att behärska helheten på ett värdeskapande sätt, inte minst genom en nära kontakt med slutkunder. Vi arbetar med ett övergripande ledningssystem, framtaget för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt i JMs alla projekt.

 

Projektutvecklingens olika faser

Idéfas - Kundbehov

God kännedom om marknadsutveckling, kundbehov och efterfrågan är grunden för att kunna skapa värde genom projektutveckling. JM genomför därför löpande marknadsundersökningar bland kundgrupperna om deras behov och preferenser avseende allt från boendeformer till läge och utformning. Analysen av kundbehoven och marknadsutvecklingen ger idéer om hur erbjudandet bör utformas för att vara attraktivt.

Markförvärv

Våra projekt startar i regel med ett markköp. Säljare är oftast en kommun och till marken hör byggrätter för bostäder eller andra fastigheter.
I projektets inledning utser vi en projektledare på JM, som för en dialog med kommunen och andra myndigheter om förutsättningarna. Ofta behövs det arbetas fram en ny detaljplan, något som kan ta allt från ett till fem år.

Projektering

Ett av de första stegen i projekteringen är att arkitekten börjar rita. JM anlitar bara erkänt skickliga arkitekter med stor erfarenhet.

När vi godkänt ett förslag från arkitekten kopplar vi in konsulter på konstruktion, mark, el och VVS (ventilation, värme och sanitet). Även en brandkonsult anlitas och ibland också en ljudkonsult om det är fråga om ett trafikerat område.

En projekteringsledare på JM håller ihop arbetet i konsultgruppen och granskar alla handlingar. En inköpare gör alla upphandlingar och beställningar av material och arbete. En platschef utses som sedan noggrant börjar tidsplanera hela bygget.

Försäljningsstart

Idag köper många sin bostad redan i projekteringsstadiet. Ritningar och arkitektens skisser ger tillsammans med materialprover, husmodeller och besök på platsen för bygget en bra bild av den framtida bostaden. Vi börjar bygga först när en viss andel av de planerade bostäderna är bokade.

Produktion

Så sätter bygget igång. Arbetsledare hjälper platschefen att planera och leda det dagliga arbetet. En mätningstekniker läser ritningar och mäter ut var allt ska vara och en hantverkare med lång erfarenhet fungerar som lagbas för hantverkarna.

Många av JMs arbetslag har jobbat länge tillsammans. Det är väl sammansvetsade grupper som ser till att arbetet på byggplatsen blir effektivt och säkert.

Inflyttning

När vi har fått upp husstommen brukar vi bjuda in våra kunder för att ge dem en uppfattning om hur det framtida huset kommer att bli. Oftast löper bygget sedan på fram till inflyttning. En opartisk besiktningsman kontrollerar till sist att allt arbete är riktigt utfört.

Det som för något år sedan var en mängd ritningar och en lerig arbetsplats är nu hus klara att tas i bruk.

Så prissätter vi våra bostäder 

JM arbetar med fasta priser på de bostäder vi säljer.

Priset sätts inför att försäljningen startar, vilket normalt sker 1½ till 2 år innan inflyttning. Varje enskild bostad inom en etapp eller ett projekt prissätts utifrån faktorer som:

  • Bostadens läge och utformning
  • Bostadens storlek och innehåll 
  • Lokal prisnivå för motsvarande bostäder 
  • Tillgång och efterfrågan på den lokala marknaden

Tillgång och efterfrågan på marknaden kan ibland förändras under den tid vi bygger och säljer bostäderna. Då kan vi behöva justera priset för enskilda bostäder på samma sätt som priser förändras på andrahandsmarknaden.

Jämför bostäder