For corporate info click here

Kontrollerat risktagande avgörande för god lönsamhet

Riskhantering - en integrerad del av beslutsfattandet

Tillsammans med den tydliga fokuseringen på långsiktighet och uthålligt värdeskapande som ligger i JMs affärsidé och strategi, bidrar riskhanteringen till att hålla risktagandet i verksamheten på en balanserad nivå. Riskhanteringen är därför en integrerad del av beslutsfattandet på alla nivåer inom JM och är föremål för strategiska insatser från styrelse och ledning.

Rutiner för styrning, bevakning och uppföljning av projekten är utformade för att minska affärsrisker och genomföranderisker. Samtliga väsentliga affärs- och projektbeslut analyseras med avseende på både risker och möjligheter.

Under 2019 var de viktigaste riskerna inom JM, utöver den makroekonomiska utvecklingen, relaterade till att bostadsmarknaden i främst Stockholm gradvis stabiliserades. Förbättrad försäljnings- och bokningsnivå i pågående produktion minskade risken i verksamheten som likväl var balanserad även under den svagare perioden 2018. Produktionsstarterna begränsades något under 2019 av främst utdragna planprocesser och fördröjda myndighetsbeslut.

Inför 2020 minskade risken vad avser det lokala överutbudet av nyproducerade bostäder i Stockholm. Detta förbättrade förutsättningen för försäljning och produktionsstarter av nya projekt. Planprocesserna på våra huvudmarknader utgör även fortsättningsvis en viktig förutsättning för takten i produktionsstarter. Covid-19 har under 2020 dock skapat osäkerhet och risker under period där JM står starkt avseende såväl affärsmodell som finansiellt. JMs strategi för att överbrygga den akuta covid-19 perioden är att värna kassaflöden och produktionskapacitet. 

Jämför bostäder