For corporate info click here

Kontrollerat risktagande avgörande för god lönsamhet

Riskhantering - en integrerad del av beslutsfattandet

Tillsammans med den tydliga fokuseringen på långsiktighet och uthålligt värdeskapande som ligger i JMs affärsidé och strategi, bidrar riskhanteringen till att hålla risktagandet i verksamheten på en balanserad nivå. Riskhanteringen är därför en integrerad del av beslutsfattandet på alla nivåer inom JM och är föremål för strategiska insatser för styrelse och ledning.

Rutiner för styrning, bevakning och uppföljning av projekten är utformade för att minska affärsrisker och genomföranderisker. Samtliga väsentliga affärs- och projektbeslut analyseras med avseende på både risker och möjligheter.

Under 2018 har de viktigaste riskerna inom JM, utöver den makroekonomiska utvecklingen, relaterats till att bostadsmarknaden i främst Stockholm varit avvaktande, men med gradvis stabilisering. Lägre försäljnings- och bokningsnivå i pågående produktion innebar likväl en balanserad risk i verksamheten. Produktionsstarterna begränsades något av såväl efterfrågan som tiden i planprocesserna. 

2019 är riskbilden likartad där framför allt utvecklingen av lokalt överutbud av nyproducerade bostäder i Stockholm är avgörande. Detta kommer i sin tur att styra förutsättningen för försäljning och produktionsstarter av nya projekt.  Planprocesserna på våra huvudmarknader utgör även fortsättningsvis ett gränssättande kriterium.

Jämför bostäder