For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2019

rapport 2019-10-24 08:00

GOD FÖRSÄLJNING OCH HÖG PRODUKTIONSVOLYM

Intäkterna minskade till 11 381 mkr (12 011) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 11 159 mkr (11 343)

Rörelseresultatet uppgick till 1 449 mkr (1 443) [1)]. Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (12,0). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 656 mkr (1 519) och rörelsemarginalen till 14,8 procent (13,4)

Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet

Resultatet före skatt uppgick till 1 387 mkr (1 387). Resultat efter skatt ökade till 1 128 mkr (1 079)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (27,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 16,20 kronor (15,50)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 817 mkr (–456)

Antal sålda bostäder ökade till 2 654 (1 712) och produktionsstarterna ökade till 2 162 (2 097)

[1) ]Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet.

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Jämför bostäder