For corporate info click here

Delårsrapport januari – juni 2019

rapport 2019-07-12 08:00

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I BOSTADSAFFÄREN

Intäkterna minskade till 7 613 mkr (8 179) och rörelseresultatet minskade till 819 mkr (1 032). Rörelsemarginalen minskade till 10,8 procent (12,6). Resultatet inkluderar engångskostnaden för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr redovisad under det första kvartalet

Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 7 517 mkr (7 672), rörelseresultatet till 1 020 mkr (1 042) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (13,6)

Resultatet före skatt minskade till 779 mkr (997). Resultat efter skatt minskade till 614 mkr (776)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 19,8 procent (30,7). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 8,80 kronor (11,10)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 371 mkr (–222)

Antal sålda bostäder ökade till 1 548 (1 099) och produktionsstarterna uppgick till 1 365 (1 417)

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Jämför bostäder