For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2018

rapport 2019-02-01 14:00

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING – GOD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER

Intäkterna minskade till 16 161 mkr (17 008) och rörelseresultatet minskade till 1 886 mkr (2 369). Rörelsemarginalen minskade till 11,7 procent (13,9)

Resultatet före skatt minskade till 1 817 mkr (2 579) 1). Resultat efter skatt minskade till 1 438 mkr (2 194) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 22,2 procent (38,7) 1). Resultatet per aktie under året minskade till 20,60 kronor (31,00) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –473mkr (2 013)

Antal sålda bostäder minskade till 2 463 (3 100) och produktionsstarterna minskade till 3 135 (3 873)

Övervärden exploateringsfastigheter om 7,0 mdkr (7,2)

Utdelning för 2018. Styrelsen föreslår 12,00 kronor (11,00) i utdelning

1) Inklusive resultat försäljning andelarna i Småa om 275 mkr under 2017

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Jämför bostäder