For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2019

rapport 2019-04-26 08:00

POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I BOSTADSAFFÄREN – DEL AV ENTREPRENADVERKSAMHETEN AVVECKLAS

Intäkterna minskade till 3 669 mkr (4 054) och rörelseresultatet minskade till 313 mkr (528). Rörelsemarginalen minskade till 8,5 procent (13,0). Resultatet inkluderar en engångskostnad för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr

Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 3 719 mkr (3 790), rörelseresultatet till 506 mkr (533) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (14,1)

Resultatet före skatt minskade till 291 mkr (512). Resultat efter skatt minskade till 228 mkr (399)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 18,4 procent (30,5). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 3,30 kronor (5,70)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 468 mkr (–18)

Antal sålda bostäder ökade till 667 (480) och produktionsstarterna minskade till 406 (570). Myndighetsbeslut fördröjer produktionsstarter

Jämför bostäder