For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2017

rapport 2017-10-26 08:00

AVVAKTANDE MARKNAD I STOCKHOLM – STABIL MARKNAD I ÖVRIGA SVERIGE

Intäkterna ökade till 12 457 mkr (11 456) och rörelseresultatet ökade till 1 731 mkr (1 414). Rörelsemarginalen ökade till 13,9 procent (12,3)

Resultatet före skatt ökade till 1 958 mkr (1 379). Resultat efter skatt ökade till 1 588 mkr (1 066)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 39,7 procent (30,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 22,40 kronor (14,50)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 868 mkr (1 589)

Antal sålda bostäder uppgick till 2 416 (2 918) och produktionsstarterna uppgick till 2 690 (2 830)

Finansiell information enligt segmentsredovisning.

Jämför bostäder