For corporate info click here

Delårsrapport januari - mars 2017

rapport 2017-04-27 14:00

FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 4 245 mkr (3 757) och rörelseresultatet ökade till 570 mkr (445). Rörelsemarginalen ökade till 13,4 procent (11,8).
· Resultatet före skatt ökade till 841 mkr (387). Resultat efter skatt ökade till 712 mkr (299).
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 36,9 procent (23,8). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 10,00 kronor (4,10).
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 001 mkr (601).
· Antal sålda bostäder uppgick till 864 (927) och produktionsstarterna uppgick till 813 (856).
· Resultat försäljning av andelar i Småa AB uppgick till 275 mkr.

Jämför bostäder