For corporate info click here

Delårsrapport januari-september 2016

rapport 2016-10-26 08:00

FORTSATT STABIL EFTERFRÅGAN OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 11 456 mkr (10 489) och rörelseresultatet ökade till 1 414 mkr (1 144). Rörelsemarginalen ökade till 12,3 procent (10,9)
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 10 997 mkr (10 195) och rörelseresultatet ökade till 1 334 mkr (1 088). Omräkningen är relaterad till JM Utland med en resultateffekt om –80 mkr (–56)
· Resultatet före skatt ökade till 1 299 mkr (1 033). Resultat efter skatt ökade till 1 002 mkr (775)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 29,5 procent (27,6). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 13,70 kronor (10,40)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 589 mkr (193)
· Antal sålda bostäder ökade till 2 918 (2 831) och produktionsstarterna ökade till 2 830 (2 665)

Jämför bostäder