For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2016

rapport 2016-07-15 08:00

STABIL EFTERFRÅGAN OCH FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 7 727 mkr (7 233) och rörelseresultatet ökade till 893 mkr (771). Rörelsemarginalen ökade till 11,6 procent (10,7)
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 7 336 mkr (6 785) och rörelseresultatet ökade till 824 mkr (722). Omräkningen är relaterad till JM Utland med en resultateffekt om –69 mkr (–49)
· Resultatet före skatt ökade till 801 mkr (691). Resultat efter skatt ökade till 617 mkr (527)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 27,5 procent (28,8). Resultatet per aktie under första halvåret ökade till 8,40 kronor (7,00)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1 487 mkr (386)
· Antal sålda bostäder ökade till 1 958 (1 940) och produktionsstarterna uppgick till 1 772 (1 777)

Jämför bostäder