For corporate info click here

STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

rapport 2016-02-04 07:00


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 14 447 mkr (13 869) och rörelseresultatet uppgick till 1 590 mkr (1 716). Rörelsemarginalen minskade till 11,0 procent (12,4) hänförligt till förändrad projektsammansättning inom JM Bostad Stockholm
· Omräknat enligt IFRIC 15 minskade intäkterna till 13 939 mkr (14 216) och rörelseresultatet minskade till 1 499 mkr (1 819). Omräkningen är relaterad till JM Utland med en resultateffekt om –91 mkr (103)
· Resultatet före skatt minskade till 1 427 mkr (1 744). Resultat efter skatt minskade till 1 085 mkr (1 306)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,7 procent (28,7). Resultatet per aktie under året uppgick till 14,50 kronor (17,00)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –230 mkr (978)
· Antal sålda bostäder ökade till 3 770 (3 195) och produktionsstarterna ökade till 3 731 (3 445)
· Övervärde exploateringsfastigheter om 4,2 mdkr (2,8)
· Styrelsen föreslår 8,25 kronor (8,00) i utdelning för 2015 samt förnyat återköpsbemyndigande.

Jämför bostäder