For corporate info click here

Delårsrapport januari - mars 2016

rapport 2016-04-21 14:15

Fortsatt stark försäljning och hög nivå produktionsstarter


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 757 mkr (3 417) och rörelseresultatet ökade till 445 mkr (372). Rörelsemarginalen ökade till 11,8 procent (10,9)
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 3 470 mkr (3 300) och rörelseresultatet ökade till 403 mkr (361). Omräkningen är relaterad till JM Utland med en resultateffekt om –42 mkr (–11)
· Resultatet före skatt ökade till 387 mkr (342). Resultat efter skatt ökade till 299 mkr (261)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,8 procent (27,4). Resultatet per aktie under första kvartalet ökade till 4,10 kronor (3,50)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 601 mkr (–273)
· Antal sålda bostäder ökade till 927 (843) och produktionsstarterna ökade till 856 (748)

Jämför bostäder