For corporate info click here

Delårsrapport januari - september 2015

rapport 2015-10-21 08:00

STARK FÖRSÄLJNING MEDGER FORTSATT HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 10 489 mkr (9 729) och rörelseresultatet uppgick till 1 144 mkr (1 171). Rörelsemarginalen minskade till 10,9 procent (12,0) hänförligt till förändrad projektsammansättning inom JM Bostad Stockholm
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 10 195 mkr (9 530) och rörelseresultatet uppgick till 1 088 mkr (1 201). Omräkningen är relaterad till JM Utland med en resultateffekt om –56 mkr (30)
· Resultatet före skatt minskade till 1 033 mkr (1 149). Resultat efter skatt minskade till 775 mkr (871)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 27,6 procent (30,1). Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till 10,40 kronor (11,30)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 193 mkr (639)
· Antal sålda bostäder ökade till 2 831 (2 277) och produktionsstarterna ökade till 2 665 (2 277)
· Fastighetsförsäljningar genomförda i Danmark och Belgien som ett led i geografisk fokusering.

Jämför bostäder