For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2015

rapport 2015-07-14 08:00

GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER, STARK FÖRSÄLJNING OCH HÖG NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 7 233 mkr (6 521) och rörelseresultatet uppgick till 771 mkr (785). Rörelsemarginalen minskade till 10,7 procent (12,0) hänförligt till förändrad projektsammansättning inom JM Bostad Stockholm
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 6 785 mkr (6 495) och rörelseresultatet uppgick till 722 mkr (820). Omräkningen är relaterad till JM Utland med en resultateffekt om –49 mkr (35)
· Resultatet före skatt minskade till 691 mkr (790). Resultat efter skatt minskade till 527 mkr (599)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 28,8 procent (29,9). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 7,00 kronor (7,80)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 386 mkr (290)
· Antal sålda bostäder ökade till 1 940 (1 485) och produktionsstarterna ökade till 1 777 (1 410).

Jämför bostäder