For corporate info click here

Delårsrapport januari - mars 2015

rapport 2015-04-21 14:15

GOD EFTERFRÅGAN PÅ JMs HUVUDMARKNADER OCH STARK FÖRSÄLJNING


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 417 mkr (3 037) och rörelseresultatet uppgick till 372 mkr (379). Rörelsemarginalen minskade till 10,9 procent (12,5) hänförligt till förändrad projektsammansättning inom JM Bostad Stockholm
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 3 300 mkr (2 969) och rörelseresultatet uppgick till 361 mkr (391). Omräkningen är hänförlig till JM Utland med en resultateffekt om –11 mkr (12)
· Resultatet före skatt minskade till 342 mkr (374). Resultat efter skatt minskade till 261 mkr (283)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 27,4 procent (26,1). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 3,50 kronor (3,70)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –273 mkr (–241)
· Antal sålda bostäder ökade till 843 (697) och produktionsstarterna ökade till 748 (694).

Jämför bostäder