For corporate info click here

Delårsrapport januari - september 2014

rapport 2014-10-24 08:00

GOD EFTERFRÅGAN OCH HÖJD NIVÅ PRODUKTIONSSTARTER

● Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 9 729 mkr (9 054) och rörelseresultatet ökade till 1 171 mkr (1 062). Rörelsemarginalen uppgick till 12,0 procent (11,7)
● Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 9 530 mkr (8 712) och rörelseresultatet ökade till 1 201 mkr (982). Omräkningen är hänförlig till JM Utland med positiv resultatpåverkan om 30 mkr (–80)
● Resultatet före skatt ökade till 1 149 mkr (935). Resultat efter skatt ökade till 871 mkr (695)
● Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 30,1 procent (22,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 11,30 kronor (8,80)
● Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 639 mkr (–76)
● Antal sålda bostäder uppgick till 2 277 (2 462) och produktionsstarterna ökade till 2 277 (2 072).

Jämför bostäder