For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2013

rapport 2014-02-12 08:00

STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET – STARKT KASSAFLÖDE

● Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 12 652 mkr (13 134) men rörelseresultatet ökade till 1 576 mkr (1 398). Rörelsemarginalen ökade till 12,5 procent (10,6)

● Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till 12 603 mkr (12 480) och rörelseresultatet ökade till 1 523 mkr (1 374)

● Resultatet före skatt ökade till 1 464 mkr (1 318). Resultat efter skatt ökade till 1 104 mkr (961)

● Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 25,0 procent (21,9). Resultatet per aktie under året ökade till 14,10 kronor (11,70)

● Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter minskade till 898 mkr (979)

● Antal sålda bostäder ökade till 3 265 (2 952) och produktionsstarterna minskade till 2 953 (3 163). Begränsat antal produktionsstarter inom JM Utland

● Övervärde exploateringsfastigheter om 2,4 mdkr (2,6)

● Styrelsen föreslår 7,25 kronor (6,75) i utdelning för 2013 samt förnyat återköpsbemyndigande.

Jämför bostäder