For corporate info click here

Delårsrapport januari – september 2013

rapport 2013-10-24 11:00

FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN FÖR DEN SVENSKA BOSTADSVERKSAMHETEN


· Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 9 054 mkr (9 334) och rörelseresultatet ökade till 1 062 mkr (1 019). Rörelsemarginalen ökade till 11,7 procent (10,9)
· Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till 8 712 mkr (9 041) och rörelseresultatet uppgick till 982 mkr (1 010)
· Resultatet före skatt uppgick till 935 mkr (968). Resultat efter skatt uppgick till 695 mkr (702)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,7 procent (23,9). Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till 8,80 kronor (8,50)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -76 mkr (304) med större investeringar i exploateringsfastigheter inom JM Bostad Stockholm
· Antal sålda bostäder ökade till 2 462 (1 892). Produktionsstarterna uppgick till 2 072 (2 165). Antal sålda och produktionsstartade bostäder i tredje kvartalet inkluderar 108 respektive 54 hyresrätts- och vårdbostäder. Begränsat antal produktionsstarter inom JM Utland.

Jämför bostäder