For corporate info click here

Delårsrapport januari – juni 2013

rapport 2013-07-17 08:00

FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN FÖR DEN SVENSKA BOSTADSVERKSAMHETEN

● Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 6 244 mkr (6 396) och rörelseresultatet ökade till 709 mkr (674). Rörelsemarginalen ökade till 11,4 procent (10,5)

● Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till 6 094 mkr (5 933) och rörelseresultatet uppgick till 638 mkr (651)

● Resultatet före skatt minskade till 609 mkr (626). Resultat efter skatt uppgick till 457 mkr (454)

● Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 23,5 procent (25,6). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 5,70 kronor (5,50)

● Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –187 mkr (–138) med större investeringar i exploateringsfastigheter inom JM Bostad Stockholm

● Antal sålda bostäder ökade till 1 652 (1 281). Produktionsstarterna uppgick till 1 382 (1 406). Antal sålda och produktionsstartade bostäder i andra kvartalet inkluderar 146 hyresrättsbostäder.

Jämför bostäder