For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2012

rapport 2013-02-12 08:00

STABIL AVSLUTNING PÅ ÅRET I BOSTADSAFFÄREN

● Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 13 134 mkr (12 217) och rörelseresultatet minskade till 1 398 mkr (1 544). Rörelsemarginalen minskade till 10,6 procent (12,6)

● Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 12 480 mkr (12 001) och rörelseresultatet minskade till 1 374 mkr (1 513)

● Resultatet belastas av nedskrivning projektfastighet om 95 mkr (-)

● Resultatet före skatt minskade till 1 318 mkr (1 463). Resultat efter skatt minskade till 961 mkr (1 042)

● Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 20,7 procent (24,5). Resultatet per aktie under året uppgick till 11,70 kronor (12,50)

● Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter ökade till 979 mkr (733)

● Antal sålda bostäder uppgick till 2 952 (3 112) och produktionsstarterna minskade till 3 163 (3 629). Stor andel sålda bostäder och produktionsstarter under fjärde kvartalet

● Övervärde exploateringsfastigheter om 2,6 mdkr (2,4)

● Styrelsen föreslår 6,75 kronor (6,50) i utdelning för 2012 samt förnyat återköpsbemyndigande.

Jämför bostäder