For corporate info click here

Delårsrapport januari – mars 2013

rapport 2013-04-25 14:00

FORTSATT FÖRBÄTTRAD EFTERFRÅGAN I STOCKHOLM


· Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 2 875 mkr (3 188) och rörelseresultatet uppgick till 335 mkr (337). Rörelsemarginalen ökade till 11,7 procent (10,6)
 

· Omräknat enligt IFRIC 15 minskade intäkterna till 2 698 mkr (2 987) och rörelseresultatet minskade till 288 mkr (329) med begränsat antal färdigställda projekt i JM Norge under kvartalet
 

· Resultatet före skatt minskade till 273 mkr (316). Resultat efter skatt minskade till 208 mkr (227)
 

· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 20,9 procent (21,9). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 2,60 kronor (2,70)
 

· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter minskade till –309 mkr (2) med större investeringar i exploateringsfastigheter inom JM Bostad Stockholm
 

· Antal sålda bostäder ökade till 709 (627). Produktionsstarterna minskade till 574 (631).

  
För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, CFO, IR-ansvarig, 08 - 782 89 71
Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08 - 782 87 00

Jämför bostäder