For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2011

rapport 2012-02-10 08:00

 God resultatutveckling – fortsatt avvaktande efterfrågan


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 12 217 mkr (9 274), rörelseresultatet till 1 544 mkr (969) och rörelse­marginalen till 12,6 procent (10,4)
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 12 001 mkr (9 136) och rörelse­resultatet till 1 513 mkr (907)
· Resultatet före skatt ökade till 1 463 mkr (840). Resultat efter skatt ökade till 1 042 mkr (594)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 24,5 procent (15,7). Resultatet per aktie under året uppgick till 12,50 kronor (7,10)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 733 mkr (42)
· Antal sålda bostäder uppgick till 3 112 (3 276) och produktions­starterna ökade till 3 629 (3 404)
· Övervärde exploateringsfastigheter om 2,4 mdkr (2,6)
· Styrelsen föreslår 6,50 kronor (4,50) i utdelning för 2011 samt ett återköpsbemyndigande.

Jämför bostäder