For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2012

rapport 2012-08-23 08:00

Låg försäljningsnivå men viss förbättring i efterfrågan


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 6 396 mkr (5 588) och rörelseresultatet
till 674 mkr (665). Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent (11,9)
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 5 933 mkr (5 228) och rörelseresultatet till 651
mkr (618)
· Resultatet före skatt ökade till 626 mkr (594). Resultat efter skatt ökade till 454 mkr (422)
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 25,6 procent (21,4).
Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 5,50 kronor (5,10)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –138 mkr (–143)
· Antal sålda bostäder uppgick till 1 281 (1 661) och produktionsstarterna uppgick till 1 406
(1 851).

Jämför bostäder