For corporate info click here

Delårsrapport januari - mars 2012

rapport 2012-04-26 13:45

God resultatnivå - lägre försäljningstakt


· Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 3 188 mkr (2 491) och rörelseresultatet till 337 mkr (278). Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 procent (11,2)
· Omräknat enligt IFRIC 15 ökade intäkterna till 2 987 mkr (2 547) och rörelseresultatet till 329 mkr (279)
· Resultatet före skatt ökade till 316 mkr (265). Resultat efter skatt ökade till 227 mkr (187) 
· Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 24,2 procent (18,5). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 2,70 kronor (2,20)
· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 2 mkr (-65)
· Antal sålda bostäder uppgick till 627 (840) och produktionsstarterna uppgick till 631 (908).

Jämför bostäder