For corporate info click here

Delårsrapport januari - september 2011

rapport 2011-10-28 08:00

Hög nivå produktionsstarter - något minskad försäljningstakt

- Enligt segmentsredovisningen ökade intäkterna till 8 547 mkr (6 342), rörelseresultatet till 1 047 mkr (572) och rörelsemarginalen till 12,2 procent (9,0)

- Omräknat enligt IFRIC 15 uppgick intäkterna till 8 299 mkr (6 061) och rörelseresultatet till 1 013 mkr (525)

- Resultatet före skatt uppgick till 974 mkr (469). Resultat efter skatt ökade till 695 mkr (329)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 24,2 procent (14,9). Resultatet per aktie under niomånadersperioden uppgick till 8,30 kronor (3,90)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 173 mkr (-263)

- Antal sålda bostäder ökade till 2 366 (2 220) och produktionsstarterna ökade till 2 856 (2 432)

- Större förvärv i Stockholm och Oslo har ökat portföljen till 28 000 bostadsbyggrätter (26 700).

Jämför bostäder