For corporate info click here

Bokslutskommuniké 2010

rapport 2011-02-09 14:50

God försäljning och hög nivå av produktionsstartade bostäder


· Intäkterna uppgick till 9 136 mkr (9 620) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om -138 mkr (842). Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppvisar en ökning om 496 mkr (-3 451)

· Antal sålda bostäder uppgick till 3 276 (3 291) och produktionsstarterna ökade till 3 404 (2 150)

· Resultatet före skatt ökade till 840 mkr (529) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om -62 mkr (-18). Resultat efter skatt ökade till 594 mkr (365). Rörelsemarginalen ökade till 9,9 procent (6,7)

· Räntabiliteten på eget kapital för året ökade till 15,7 procent (10,6). Resultatet per aktie ökade till 7,10 kronor (4,40)

· Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 42 mkr (1 124) varav erlagd likvid för Dalénumförvärvet, Stockholm, -719 mkr

· Styrelsen föreslår 4,50 kronor (2,50) i utdelning för 2010.

För bokslutskommunikén i sin helhet, se bifogad PDF.

Informationen i denna bokslutskommuniké och delårsrapport är sådan som JM ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2011.

Denna och tidigare pressmeddelanden finns även på www.jm.se (http://www.jm.se)

Jämför bostäder