For corporate info click here

Delårsrapport januari - juni 2011

rapport 2011-08-24 08:00

Fortsatt god efterfrågan på JMs huvudmarknader

- Intäkterna uppgick till 5 228 mkr (4 114) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en intäktseffekt om -360 mkr (-216). Intäkterna enligt segmentsredovisningen uppvisar en ökning om 1 258 mkr (-91)

- Antal sålda bostäder ökade till 1 661 (1 462) och produktionsstarterna ökade till 1 851 (1 621)

- Resultatet före skatt ökade till 594 mkr (294) varav omräkning enligt IFRIC 15 har inneburit en resultateffekt om -47 mkr (-38). Resultat efter skatt ökade till 422 mkr (205). Rörelsemarginalen ökade till 11,8 procent (8,0)

- Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 21,4 procent (14,7). Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till 5,10 kronor (2,50)

- Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till -143 mkr (-236)

- Större förvärv av mark i Stockholm och bostadsbyggrätter i Oslo slutförda efter rapportperiodens utgång med möjlig utveckling av cirka 3 600 bostäder.

Jämför bostäder